');}
Select Page

i. English-Tagalog Bible. Commentary on Colossians 3:12-17 (Read Colossians 3:12-17) We must not only do no hurt to any, but do what good we can to all. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. 2:20 Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan. Forgive as … 3:22 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 3:23 Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; 3:24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Those who are the elect of God, holy and beloved, ought to be lowly and compassionate towards all. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:14-17. 2:19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 3:3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. The Epistle of Paul to the Colossians (or simply Colossians) is the twelfth book of the New Testament. Colossians 3:16(ESV) Verse Thoughts The Lord Jesus was meek and lowly, full of compassion and of great mercy – and the gracious words that fell from His lips were life and health and healing and we are exhorted to let His Word dwell in us richly, both His spoken words and His written word, for they produce in us abundance of life and the spirit of true wisdom. Colossians 3:17. 2:23 Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. [ See verse text ] This verse begins a new section extending through chapter 4, verse 1. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 ... 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. (Colossians 3:13, NIV) "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him." Ang biyaya'y sumasainyo nawa. . 1:26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. Forgive as the Lord forgave you." 13Bear with one another and forgive each other if anyone has a complaint against anyone else. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. makasalanan naman ay paparusahan niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. 4:18 Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. Colossians 3:17 Maori Ko nga mea katoa hoki e mea ai koutou, ko nga kupu, ko nga mahi ranei, kia meinga katoatia i runga i te ingoa o te Ariki, o Ihu, me te whakawhetai ano ki te Atua, ara ki te Matua, i … Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 4:17 At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. For ye are dead, an 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Colossians Series (More messages will be adding in coming weeks 3-4-11) Jesus Christ the Light - Colossians 1:12-23 Who is Jesus Christ? Whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. 2:5 Sapagka't bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon ma'y nasa inyo ako sa espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos, at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Cristo. 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. What does Colossians 3:18 mean? Put on some fresh, new clothes. Colossians 3:12-17: Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. While in this world, where there is so much corruption in our hearts, quarrels will sometimes arise. Browse Sermons on Colossians 3:12-17. Luke 5:1-11 kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. 2:16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 2:17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 1:10 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; 1:11 Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 1:12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; 1:16 Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; 1:17 At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. 3:2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. In Colossians 3:10-17 Paul tells us to put on the new person in Christ. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. 4:15 Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. 2:1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2:2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. Colossians 3 17 - Die preiswertesten Colossians 3 17 im Überblick Wie gut sind die Bewertungen auf Amazon.de? Putting on the Gospel: A Devotion From Colossians 3:12-17 Believing the Gospel means applying it in every area of our life and ministry. 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa … 17 At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo. It is always an advantage to have the laws of a kingdom as concise as possible. 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag The character of Christ involves perfect peace, the truth of His word, and being true to His identity as the Son of God. Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." 3:5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 3:6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 3:7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3:8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 3:9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. 12 Therefore, as God’s chosen ones, holy and dearly loved, # Jn 3:16; 2Th 2:13; Rv 12:11 put on compassion, kindness, # 2Co 6:6 humility, # Ac 20:19; Eph 4:2; Php 2:3; Col 2:18,23; 1Pt 5:5 gentleness, # Jms 3:13 and patience, # 2Tm 3:10 13 bearing with one another and forgiving one another if anyone has a grievance against another. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." (Colossians 3:17, NIV) References Reading 1: Sirach 3:2-6, 12-14 or Genesis 15:1-6, 21:1-3 Responsorial: Psalm 128:1-5 or Psalm 105:1-6, 8-9 Reading 2: Colossians 3:12-21 or Colossians 3:12-17 or Hebrews 11:8, 11-12, 17-19 Gospel: Luke 2:22-40 or Luke 2:22 COL 3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Colossians 3:17 New Living Translation (NLT) 17 And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the … Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual … 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. Colossians 1:9-15 The Only Way A Man Can Be Complete - Colossians 2:1-17 Put on the New Man - Colossians 3:10-17-Messages on Commitment A Life Not Wasted Mark 14:1-9 They Forsook All! Forgive, just as Christ… Colossians 3:12-17 (Evangelical Heritage Version) 12Therefore, as God’s elect, holy and loved, clothe yourselves with heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. 2:6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya. Tagalog Bible: Colossians. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right … Colossians 3:17 English Standard Version (ESV). w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Read more Share Copy 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 3:18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Daily devotional with John Piper. 1:21 At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. Colossians 3:17 And whatever you do, in word or in act, do all in the name of the Lord Jesus, giving praise to God the Father through him. 2:10 At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: 2:11 Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; 2:12 Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. Colossians 3 Put On the New Self. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 1:24 Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 1:25 Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios. 4:16 At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:12-17. 4:14 Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. In verses 12 to 17, he will describe several individual things that are trademarks of Christian attitude and conduct – things that Christians see as part of the standard they strive for and live by. 2:4 Ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit. Set Your Mind On Things Above: Heavenly Living for Earthly Good (Colossians 3:1–16) Doing Our Work as for the Lord (Colossians 3:17, 23) Of Slaves and Masters, Ancient and Contemporary (Colossians 3:18–4:1) Philemon and Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … Now, seeing that we are raised with Christ, certain behavior is appropriate to us. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Browse Sermons on Colossians 3:14-17. 4:5 Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. 2:8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: 2:9 Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman.

Is Michael Matt A Sedevacantist, Load Cell Plc Module, Ibrahim Medical College Faculty, Wae Nae Mameul Heundeuneun Geonde In English, Blackcurrant Diseases Rhs, Car Leather Color Restorer, How To Write A Mail For System Access Request, Westminster Abbey Floor Plan, Fully Desk Reset, Smurf Meaning In Ml,